Zájemci o bydlení

V srpnu 2016 byla dokončena I. etapa Areálu Čapí hnízdo - výstavba 8 bytových jednotek pro seniory nad 65 let a také pro zdravotně postižené občany, na což byla získána dotace Ministerstva pro místní rozvoj (dále MMR) na částečné pokrytí investičních nákladů výstavby. Mimo jiné to znamená, že minimálně po dobu 20 let budou dodržovány podmínky uložené MMR.

Bytové jednotky v  I. etapě jsou již plně obsazeny.

Dle těchto podmínek cílovou skupinou jsou osoby v nepříznivé sociální situaci, které prokážou, že jejich průměrný čistý měsíční příjem v období 12 kalendářních měsíců
před uzavřením nájemní smlouvy nepřesáhl 0,75 násobek průměrné měsíční mzdy v případě 1členné domácnosti nebo 1,0 násobek v případě 2členné domácnosti, jejichž snížená soběstačnost je způsobená:

  • věkem – jedná se o seniory ve věku 65 let a více (aspoň jeden), nebo
  • zdravotním stavem, kdy je osoba závislá na pomoci jiné fyzické osoby.

(Aktuální průměrná měsíční mzda činí 26 467 Kč.)

K dalším podmínkám patří:

  • v pečovatelských bytech nelze poskytovat pobytové sociální služby (nejedná se tedy o domov pro seniory, ale o bydlení pro seniory s cílem uchovat co největší možnou nezávislost a soběstačnost). Je uzavřena Partnerská dohoda se Sociálními službami města Havířova, jejíž pracovníci jsou připraveni zde docházet a podle individuálních potřeb poskytovat terénní sociální služby,
  • nájemní smlouva k pečovatelskému bytu bude uzavírána na dobu 2 let. Nájemní smlouva bude obsahovat ujednání o obnovování nájmu bytu na dobu určitou v případě, že nájemce neoznámí, že nehodlá v nájemním vztahu pokračovat. Nájem se tedy automaticky prodlouží  o další dva roky,
  • nájemní smlouva může být uzavřena pouze s osobou, která nemá ve vlastnictví ani
    v podílovém spoluvlastnictví bytový dům, rodinný dům nebo byt. Tuto podmínku musí splnit i další členové domácnosti, kteří mají v podporovaném bytě bydlet.

Velmi nás těší zájem o nájemní bydlení v plánované II. etapě Areálu Čapí hnízdo Havířov. Projekt je teprve připravován, nicméně rádi Vám podáme zevrubnou informaci.

Co se týká výstavby areálu Čapí hnízdo – II. etapa, právě je připravována žádost o získání dotace. Pokud budeme úspěšní (to se dozvíme zhruba v únoru – březnu r. 2017), pustíme se do výstavby s cílem jejího ukončení cca 30. 6. 2018

K dispozici bude 10 dvoupokojových bytů o velikosti 44,9 m2, určené optimálně pro dvě osoby, a dále jedna garsoniéra o velikosti 36,7 m2. Součástí objektu bude také společensko-technická místnost.

Určitě Vás bude zajímat cena. V současné době ještě není sestaven ceník, ale mohu Vám podat přibližnou informaci.

K zákonem stanovenému nájmu bude připočítávána cena za základní doplňkové služby coby nedílná součást bydlení:

základní cena se bude pohybovat přibližně jako v podobných zařízeních (předpoklad je cca 7.200 Kč/měsíc v bytě 2 + kk, cca 4.200 Kč/měsíc v garsoniéře). Poplatky za skutečně spotřebovanou vodu a elektřinu, jakož i poplatek za svoz odpadů a příjem rozhlasového a televizního vysílání nejsou zahrnuty v této ceně.

Terénní sociální služby nad rámec výše uvedených služeb budou zajištěny podle individuálních potřeb nájemníků, a to prostřednictvím organizace Sociální služby města Havířova (www.ssmh.cz).

Pokud budete mít zájem, můžeme se sejít osobně, seznámit se a rozebrat Vaše individuální potřeby.

Ing. Šárka Prudká
tel. 731 346 390
mail: ramonareal@ramonareal.com